ข้อมูลนักวิจัย พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Pilailak Rojanaprasert
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0853697XXX
  • E-Mail Addressr_pilailak@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00235
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตป้องกันการใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการในเด็กวัยรุ่นตอนต้น ผู้ร่วมวิจัย 2. 2566 : การพัฒนาแกนนำสุขภาพชุมชนเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลสุขภาวะทารกในครรภ์ จนถึง 2 ปี โดยชุมชนมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : การยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลสุขภาวะทารกในครรภ์ ถึง 2 ปี แบบชุมชนมีส่วนร่วม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อประชาชนทุกช่วงวัยในชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : การพัฒนาคู่มือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลสุขภาวะทารกในครรภ์ ถึง 2 ปี แบบชุมชนมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ 6. 2566 : การพัฒนาแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กทารกคลอดก่อนกำหนดหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล ผู้ร่วมวิจัย 7. 2565 : การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเยาวชนและกลุ่มคนในพื้นที่ ตำบลคลองใหญ่ จังหวัดนครนายก หัวหน้าโครงการ 8. 2565 : โมเดลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง15 จังหวัดนครนายก ผู้ร่วมวิจัย 9. 2564 : ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการจัดกิจกรรมของผู้ปกครองต่อทักษะการคิดเชิงบริหารเด็กก่อนวัยเรียน ผู้ร่วมวิจัย 10. 2563 : โปรแกรมการให้ความรู้แก่ครอบครัวและเด็กวัยเรียนเพื่อรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รอบสอง หัวหน้าโครงการ