ข้อมูลงานวิจัย การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของแครกเกอร์เพื่อผู้มีภาวะขาดสารอาหารและผู้แพ้อาหาร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ณัฐชรัฐ แพกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Natcharat Paekul
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0892521XXX
  • E-Mail Addreso_yoyo02@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอาหารไทย ขนมไทย และโภชนาการ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00044
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของแครกเกอร์เพื่อผู้มีภาวะขาดสารอาหารและผู้แพ้อาหาร
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Improving the nutritional quality of crackers to the malnutrition and food allergies
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ณัฐชรัฐ แพกุล
ผู้ร่วมวิจัย 1. อรวรรณ พึ่งคำ
2. ผศ.อภิญญา พุกสุขสกุล
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์