ข้อมูลงานวิจัย การเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนวัดไก่เตี้ย ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ณัฐชรัฐ แพกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Natcharat Paekul
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0892521XXX
  • E-Mail Addreso_yoyo02@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอาหารไทย ขนมไทย และโภชนาการ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00153
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนวัดไก่เตี้ย ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Increasing Competency Community Food Products by Local Wisdom with Participation of Wat Kai Tia Community, Krachang Subdistrict, Sam Khok District, Pathum Thani Province
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.อภิญญา พุกสุขสกุล
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์