ข้อมูลงานวิจัย การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ณัทณรงค์ จตุรัส
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Nutnalong Jaturat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0917390XXX
  • E-Mail Addresmr.natnarong@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคอมพิวเตอร์
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00103
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ถนอมพงษ์ พานิช
2. ผศ.ณัทณรงค์ จตุรัส
3. ผศ.นาถรพี ตันโช
4. ผศ.กุสุมา ดำพิทักษ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์