ข้อมูลงานวิจัย การประเมินการนวดหน้า เพื่อลดความหย่อนยานของผิวหน้า

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ไฉน น้อยแสง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Chanai Noisaeng
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
  • โทรศัพท์0813427XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00119
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การประเมินการนวดหน้า เพื่อลดความหย่อนยานของผิวหน้า
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะการแพทย์บูรณาการ
หัวหน้าโครงการ ผศ.จุฑาภรณ์ ขวัญสังข์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.มนสิชา ขวัญเอกพันธุ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์