ข้อมูลนักวิจัย ไฉน น้อยแสง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ไฉน น้อยแสง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Chanai Noisaeng
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
  • โทรศัพท์0813427XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00397
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกจากสารสกัดเปลือกผลไม้สกุลส้มสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การสนับสนุนการวิจัยต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้ด้าน Argo-food Innovation สู่เชิงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หัวหน้าโครงการ 4. 2565 : การศึกษาองค์ความรู้ทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของข้าวกล้องงอกและงาขี้ม้อน เพื่อพัฒนาสู่อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2565 : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสารสกัดสกัดสเต็มเซลล์กัญชงที่กักเก็บในรูปแบบไมโคร/นาโนพาร์ติเคิลเพื่อผลิตในระดับเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ 6. 2565 : โครงการนวัตกรรมชุมชนต้นแบบการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนแบบพึ่งพาตนเองด้วยการแพทย์แผนไทย ตำบลบึงสนั่น จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 7. 2565 : การขยายพันธุ์ส้มซ่าโดยผ่านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อหนุนเสริมห่วงโซ่ธุรกิจส้มซ่าของชุมชน หัวหน้าโครงการ 8. 2565 : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสารสกัดสกัดสเต็มเซลล์กัญชงที่กักเก็บในรูปแบบไมโคร/นาโน+E36+E38 หัวหน้าโครงการ 9. 2565 : โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อสู่เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ 10. 2565 : การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผลมะแว้งเครือเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้า หัวหน้าโครงการ 11. 2565 : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่เพื่อลดน้ำหนักจากพืชสกุลส้ม หัวหน้าโครงการ 12. 2564 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากพืชสมุนไพรไทย หัวหน้าโครงการ 13. 2564 : การผลิตสารสกัดกัญชงมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อใช้ประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย 14. 2564 : การพัฒนาชุดความรู้และชุดประสบการณ์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรไผ่ จังหวัดปราจีนบุรีสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย 15. 2564 : การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้และบริการด้านสุขภาพบนฐานทรัพยากรไผ่ ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ 16. 2564 : โครงการการสร้างชุมชนต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 17. 2564 : โครงการพัฒนาหลักสูตรเชิงพื้นที่ และสร้างนวัตกรชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ 18. 2564 : การยกระดับเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน จังหวัดปราจีนบุรีผ่านกลไกศูนย์ต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรม หัวหน้าโครงการ 19. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มชะลอวัยที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากชานอ้อย ผู้ร่วมวิจัย 20. 2563 : โครงการการพัฒนารูปแบบการบริการด้านส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแบบครบวงจร เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนเคหะรังสิต หัวหน้าโครงการ 21. 2563 : การสร้างมูลค่าเพิ่มไผ่ด้วยธุรกิจบริการสปาเพื่อสุขภาพเพื่อยกระดับรายได้ของวิสาหกิจชุมชนตำบล ดงบังเพื่อสังคม หัวหน้าโครงการ 22. 2563 : การสร้างอัตลักษณ์และยกระดับธุรกิจบริการสุขภาพและความงามเพื่อยกระดับรายได้ของวิสาหกิจชุมชนตำบลดงบังเพื่อสังคม ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ 23. 2563 : นวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรทางสังคมและเศรษฐกิจแบบองค์รวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตลาดไทและชุมชนต้นแบบ: เคหะรังสิคลองหก จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 24. 2562 : โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สปาจากพืชสมุนไพร ข้าวหอมกระดังงา เพื่อสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ 25. 2562 : พัฒนาแผ่นแปะเท้าระงับกลิ่นและผ่อนคลายเท้าจากถ่านไผ่ชาร์โคล ผู้ร่วมวิจัย 26. 2562 : การทดสอบคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ของถ่านไผ่ชาร์โคลจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ร่วมวิจัย 27. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงามจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 28. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างหน้าสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนัง ผู้ร่วมวิจัย 29. 2562 : คุณสมบัติของสารสกัดจากบัวหลวงต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ ผู้ร่วมวิจัย 30. 2562 : การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ส้มซ่าเชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ 31. 2561 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟิล์มมาส์กหน้าบัวหลวงเพื่อการตลาดเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ 32. 2561 : การศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์และองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของว่านหอมแดงในการบำรุงน้ำนม ผู้ร่วมวิจัย 33. 2561 : การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ส่มซ่าเชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ 34. 2560 : การศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเห็ดสกัดเข้มข้น หัวหน้าโครงการ 35. 2560 : การประเมินการนวดหน้า เพื่อลดความหย่อนยานของผิวหน้า พี่เลี้ยง 36. 2560 : คุณสมบัติของสารสกัดจากบัวหลวงต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ ผู้ร่วมวิจัย 37. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลและครีมผิวขาวที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรลูกประคบหน้า ผู้ร่วมวิจัย 38. 2560 : การพัฒนาครีมบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดพืชสมุนไพรเพื่อลดเลือนริ้วรอย ผู้ร่วมวิจัย 39. 2560 : การพัฒนาแผ่นแปะสมุนไพรบรรเทาอาการหวัด คัดจมูกจากหอมแดง ผู้ร่วมวิจัย 40. 2559 : ฤทธิ์ของสารสกัดจากว่านสากเหล็ก (Molineria latifolia) ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และการต่อต้านการเกิดสิวจากแบคทีเรียก่อสิว ผู้ร่วมวิจัย 41. 2555 : การสร้างตัวพายีนที่เอื้อต่อการแสดงออกของโปรตีนสำหรับใช้ในเซลล์ของสัตว์เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย 42. 2555 : การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเซลล์ต้นกำเนิดจากบัวหลวง หัวหน้าโครงการ 43. 2555 : ผลการสกัดจากบัวหลวงต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคยม์ ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ
1. 2562 : Evaluation of Phytochemicals and Pharmacological Activities of Ben-Cha-Lo-Ka-Wi-Chian Remedy ผู้ร่วม 2. 2562 : Evaluation of Phytochemicals and Pharmacological Activities of Ben-Cha-Lo-Ka-Wi-Chian Remedy Corresponding 3. 2562 : Phytochemicals and Pharmacological Activities from Banana Fruits of Several Musa species for Using as Cosmetic Raw Materials ผู้ร่วม 4. 2562 : Phytochemicals and Pharmacological Activities from Banana Fruits of Several Musa species for Using as Cosmetic Raw Materials Corresponding 5. 2562 : Preliminary Phytochemicals and Pharmacologic Activities Assessment of White and Pink Nelumbo Nucifera Gaertn Flowers ผู้ร่วม 6. 2562 : Preliminary Phytochemicals and Pharmacologic Activities Assessment of White and Pink Nelumbo Nucifera Gaertn Flowers Corresponding 7. 2562 : Nutritional Properties, Antioxidant and Anti-Acetylcholinesterase Activities of Pleurotus ostreatus ผู้ร่วม 8. 2563 : Bioactive Compounds in Moringa olifera Lam. Leaves Inhibit the Pro-Inflammatory Mediators in Lipopolysaccharide-Induced Human Monocyte-Derived Macrophages ผู้ร่วม 9. 2563 : Anti-Cancer Effect of 3-Hydroxy-β-Ionone Identified from Moringa oleifera Lam. Leaf on Human Squamous Cell Carcinoma 15 Cell Line ผู้ร่วม 10. 2563 : Bioactive Compounds in Moringa oleifera Lam. Leaves Inhibit the Pro-Inflammatory Mediators in Lipopolysaccharide-Induced Human Monocyte-Derived Macrophages ผู้ร่วม 11. 2565 : Proteomic Analysis Reveals Proteins Involved in the Mode of Action of β-Citronellol Identified From Citrus hystrix DC. Leaf Against Candida albicans ผู้ร่วม
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : แผ่นแปะสมุนไพรบรรเทาอาการหวัด คัดจมูกที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากหอมแดง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2559 : ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดดอกข้าวพรรษา และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2561 : แผ่นแปะสมุนไพรบรรเทาอาการหวัด คัดจมูกที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากหอมแดง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2563 : กรรมวิธีการสักัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากบัวฉลองขวัญ เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม และเครื่องสำอาง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2564 : เครื่องดื่มจากสารสกัดเห็ดรวมเข้มข้นผสมน้ำผึ้งลำไย และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ