ข้อมูลงานวิจัย โครงการวิจัยระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่ติดตามมนุษย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.มนูศักดิ์ จานทอง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Manoosak Jantong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0916970XXX
  • E-Mail Addrespatnu@yahoo.com, manusak.j@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมเครื่องกล
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00203
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการวิจัยระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่ติดตามมนุษย์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Human Following Robot System
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.มนูศักดิ์ จานทอง
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ณัฐสิทธิ์ พัฒนะอิ่ม
2. ผศ.ปัณณธร ศลิษฏ์ธนวัฒน์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์