ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ปาริชาต คลื่นสุวรรณ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Parichart Kluensuwan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0815679XXX
  • E-Mail Addreskluensuwan_p@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสอนภาษาอังกฤษ งานวิจัยในสาขาการสอนภาษาอังกฤษ-การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00052
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Design of a Training Course for Engineering Operators in Electronics Manufacturing-Industry Workplaces to Serve Thailand 4.0 Policy
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.ปาริชาต คลื่นสุวรรณ
ผู้ร่วมวิจัย 1. วันเพ็ญ ภุมรินทร์
2. เบญจวรรณ รุ่งเรืองศุภรัตน์
3. ธวัชชัย ใจศิริ
4. พรพิมล ฮาตระวัง
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์