ข้อมูลงานวิจัย การฝึกอบรมและประเมินผลโครงการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Nakarin Pinpathomrat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานกองกลาง
  • โทรศัพท์0856994XXX
  • E-Mail Addresn_pinpathomrat@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญE-learning, Information System Management
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00055
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การฝึกอบรมและประเมินผลโครงการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Training and Evaluation of the Artificial Intelligence Fundamentals Skill Development for Children and Youth
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ณัทณรงค์ จตุรัส
2. ผศ.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์