ข้อมูลงานวิจัย การจัดอบรมกลุ่มบุคลากรในกลุ่ม New S-Curve และการอบรมออนไลน์บนแพลตฟอร์ม การเรียนรู้รายบุคคลเชิงสมรรถนะด้วยปัญญาประดิษฐ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Nakarin Pinpathomrat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานกองกลาง
  • โทรศัพท์0856994XXX
  • E-Mail Addresn_pinpathomrat@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญE-learning, Information System Management
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00056
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การจัดอบรมกลุ่มบุคลากรในกลุ่ม New S-Curve และการอบรมออนไลน์บนแพลตฟอร์ม การเรียนรู้รายบุคคลเชิงสมรรถนะด้วยปัญญาประดิษฐ์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Upskill/Reskill Training for New S-Curve Workforce using The Competency-Based Personalized Learning Platform with AI
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
2. ผศ.ณัทณรงค์ จตุรัส
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์