ข้อมูลงานวิจัย โครงการวิจัยการวิเคราะห์ความยาวของแบบสอบถาม สัมประสิทธิ์ความเที่ยงและอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามออนไลน์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในบริบทของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ โตมั่น
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Nattapong Tomun
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0974159XXX
  • E-Mail AddresNattap_16@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00131
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการวิจัยการวิเคราะห์ความยาวของแบบสอบถาม สัมประสิทธิ์ความเที่ยงและอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามออนไลน์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในบริบทของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Analysis of optimum test length, reliability coefficient, and return rate of online questionnaire for student of Faculty of Technical Education context
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ผศ.ปริญญา มีสุข
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ณัฐพงษ์ โตมั่น
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์