ข้อมูลงานวิจัย การใช้เยื่อหุ้มเมล็ดเนื้อในกาแฟในอาหาร TMR สำหรับเลี้ยงแพะลูกผสมซาแนน (อายุ 2–6 เดือน)

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ชาติชาย โยเหลา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Chartchai Yoelao
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0819855XXX
  • E-Mail Addreschartchaiy@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00157
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การใช้เยื่อหุ้มเมล็ดเนื้อในกาแฟในอาหาร TMR สำหรับเลี้ยงแพะลูกผสมซาแนน (อายุ 2–6 เดือน)
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Utilization of Coffee Sliverskin in TMR for Feeding Saanen Crossbred (2-6 Months Old Goats)
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ศศินิษฐา ถนอมวงศ์วัฒนะ
2. ผศ.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์