ข้อมูลงานวิจัย ผลของการเสริมเปลือกเมล็ดมะขามในอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตโครีดนม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ชาติชาย โยเหลา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Chartchai Yoelao
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0819855XXX
  • E-Mail Addreschartchaiy@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00101
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ผลของการเสริมเปลือกเมล็ดมะขามในอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตโครีดนม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ศศินิษฐา ถนอมวงศ์วัฒนะ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์