ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพกำลังในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม (Monitoring Assessment)

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.รสริน เจิมไธสง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Rossarin Jermtaisong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0814518XXX
  • E-Mail Addresoon_ros@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสอนและพัฒนาหลักสูตร
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00046
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพกำลังในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม (Monitoring Assessment)
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Development of Monitoring and Assessing System of Manpower Improvement in Educational and Industrial Sectors
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ผศ.ประนอม พันธ์ไสว
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.รสริน เจิมไธสง
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์