ข้อมูลงานวิจัย หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร ด้านคุณธรรม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับครูประถมศึกษา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.รสริน เจิมไธสง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Rossarin Jermtaisong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0814518XXX
  • E-Mail Addresoon_ros@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสอนและพัฒนาหลักสูตร
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00078
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร ด้านคุณธรรม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับครูประถมศึกษา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ทศพร แสงสว่าง
2. ผศ.รสริน เจิมไธสง
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์