ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากไวนิลเหลือทิ้งเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ชนากานต์ เรืองณรงค์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Chanakarn Ruangnarong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0992935XXX
  • E-Mail Addreschanakarn@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญFashion History
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00138
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากไวนิลเหลือทิ้งเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Developing and creating value-added products from waste vinyl to generate income for communities in Pathum Thani Province
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.กฤติน ชุมแก้ว
2. ผศ.ไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ การพัฒนา, การสร้างมูลค่าเพิ่ม, ไวนิลเหลือทิ้ง, การสร้างรายได้
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล ขยะมูลฝอยเป็นสิ่งที่เกิดมาควบคู่กับการบริโภคโดยเฉพาะในวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน พบว่าประเทศไทยประสบปัญหาในการจัดการขยะเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น สืบเนื่องมาจากการเพิ่มจำนวนของประชากรและวิถีชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้เกิดการบริโภคเพิ่มมากขึ้นและมีการบริโภคที่เป็นวิธีที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง ส่งผลให้ขยะหรือสิ่งที่เหลือทิ้งเพิ่มมากขึ้นด้วย คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เห็นชอบและนำเสนอปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติและได้เห็นชอบ roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เสนอโดยกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 และได้ร่างการจัดการขยะพลาสติกแผนปฏิบัติการดานการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ซึ่งในจังหวัดปทุมธานีได้มีการกำหนดพื้นที่ในการจัดการขยะไว้ตามแหล่งชุมชนต่างๆ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการจัดการขยะให้สามารถลดจำนวนได้น้อยลงโดยมีวิธีการและกระบวนการต่างๆและการจัดการและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือและร่วมใจในการลงมือปฏิบัติ ลงมือทำเพื่อให้กลไกเหล่านี้เกิดการยอมรับและตระหนักรู้ของคนทั่วไปที่อยู่ในสังคม ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กลุ่มคนเหล่านั้นเกิดความเข้าใจและร่วมมือกันในการทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะพลาสติกที่ได้จากไวนิลซึ่งพบว่ามีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นจากการผลิตและติดตั้งในการโฆษณาตามพื้นที่ต่างๆ ดังนั้นการที่จะลดปริมาณขยะที่ได้จากไวนิลให้ลดน้อยลงจำเป็นต้องนำมาผลิตและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนได้ จากเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากไวนิลเหลือทิ้งเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แก่ ชุมชนเคหะคลองหก และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชาย และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิง ผู้วิจัยเห็นว่าการสร้างและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากสิ่งเหลือใช้เพิ่มเติมความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นตรงกับความพึงพอใจและความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจสีเขียวและลดปริมาณขยะในชุมชนโดยใช้แนวคิดขยะเป็นศูนย์ เป็นการช่วยลดปริมาณของขยะสิ่งของเหลือใช้ให้นำมากลับมาใช้ประโยชน์ได้และใช้ศาสตร์ทางด้านการพัฒนาอาชีพทางด้านคหกรรมศาสตร์ให้เกิดประโยชน์กับสังคม อันจะเป็นการเสริมสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ให้สามารถประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเอง มีงานทำ ทำให้ชุมชนมีความสุขได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาวัสดุเหลือใช้จากไวนิลในการนำมาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 2.เพื่อพัฒนารูปแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้จากไวนิล 3.เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมสร้างอาชีพให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี