ข้อมูลงานวิจัย รูปแบบการสื่อสารตลาดออนไลน์เพื่อสร้างแบรนด์ของสินค้าเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษาชุมชนกลุ่มเกษตรกรอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.นฤมล จิตรเอื้อ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Naruemon Jituea
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์081-6157979, 087-XXX
  • E-Mail Addresneri.191919@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านการจัดการ
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00244
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ รูปแบบการสื่อสารตลาดออนไลน์เพื่อสร้างแบรนด์ของสินค้าเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษาชุมชนกลุ่มเกษตรกรอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Online Marketing Communication Model for Organic Agricultural Product Brand Building –Case Study Community Farmers Group, Nong Suea District, Pathum Thani Province
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ ผศ.เบญจวรรณ ศฤงคาร
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.สลิตตา สาริบุตร
2. ผศ.นฤมล จิตรเอื้อ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์