ข้อมูลงานวิจัย รูปแบบการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.นฤมล จิตรเอื้อ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Naruemon Jituea
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์081-6157979, 087-XXX
  • E-Mail Addresneri.191919@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านการจัดการ
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00108
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ รูปแบบการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Business Model of the health tourism Management of Chinese tourists.
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ ผศ.ดวงพร พุทธวงค์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.นฤมล จิตรเอื้อ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์