ข้อมูลงานวิจัย การอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวหอมพื้นเมืองจังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.เนตรนภิส แก้วช่วย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Netnapit Kaewchoay
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0915188XXX
  • E-Mail Addresjnetnapit@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสอนรายวิชาเคมี,งานกิจกรรมนักศึกษา,งานด้านทุนการศึกษาของนักศึกษาและการประกันอุบัติเหตุนศ.
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00066
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวหอมพื้นเมืองจังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The conservation of PathumThani Local fragrant rice
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ ผศ.เนตรนภิส แก้วช่วย
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ศิริวรรณ ตี้ภู่
2. ผศ.สมพงษ์ แสนเสนยา
3. ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
4. สุภาวดี ปาทาธนานนท์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์