ข้อมูลนักวิจัย สุภาวดี ปาทาธนานนท์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Supawadee Patathananone
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0971539XXX
  • E-Mail Addressjikkalobc11@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญBiochemlstry, Anticancer, Antimcrobial, Immunology, Pasten, Purifloatfow
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00184
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การยกระดับวิธีการรักษาเนื้อไม้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบไผ่และไผ่เหลือทิ้ง หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : การพัฒนาและแปรสภาพของวัตถุดิบเหลือใช้และของเสียจากกลุ่มวิสาหกิจด้านร้านอาหารสัตว์น้ำ ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 3. 2563 : การจัดการวัตถุดิบ และวัสดุเหลือใช้ในชุมชน ด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : การพัฒนาแผ่นอัดต้านเชื้อรา หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : การปรับสภาพฟางข้าวด้วยจุลินทรีย์ พด.1 เพื่อเพิ่มผลผลิตร้อยละของแก๊สชีวภาพ พี่เลี้ยง 6. 2562 : การอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวหอมพื้นเมืองจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 7. 2561 : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพในผลมะกอกป่า เพื่อนำมาพัฒนาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ