ข้อมูลงานวิจัย โครงการวิจัยการผลิตปุ๋ยหมักที่มีธาตุอาหารสูงเพื่อใช้ปลูกผักสลัดในระบบไฮโดรโปนิกส์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Chanpen Chaimaongkol
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0899216XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพืชสวน การขยายพันธุ์พืช กล้วยไม้
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00135
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการวิจัยการผลิตปุ๋ยหมักที่มีธาตุอาหารสูงเพื่อใช้ปลูกผักสลัดในระบบไฮโดรโปนิกส์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ High Nutrient Compost Production for Lettuce under Hydroponics Culture
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.นิยม บัวบาน
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์