ข้อมูลงานวิจัย การแปรรูปไม้ไผ่เป็นเฟอร์นิเจอร์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.จิราวรรณ ศิริวานิชกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Jirawan Sirivanichkul
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0823321XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00090
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การแปรรูปไม้ไผ่เป็นเฟอร์นิเจอร์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.พิมพ์ณภัท จันทร์ศรี
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์