ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ใบงาน โทอิค (TOEIC) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กฤษณะ โฆษชุณหนันท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Krishna Kosashunhanan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0616369XXX
  • E-Mail Addreskritnako@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00202
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ใบงาน โทอิค (TOEIC) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ A Study of Learning Achievement and Satisfaction of RMUTT Students Using TOEIC Worksheets
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.ธวัชชัย ใจศิริ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.กมลนัทธ์ ธรรมรักขิตกุล
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์