ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มชะลอวัยที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากชานอ้อย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ไฉน น้อยแสง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Chanai Noisaeng
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
  • โทรศัพท์0813427XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00091
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มชะลอวัยที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากชานอ้อย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of anti-aging serum product containing sugar cane bagasse (Saccharum officinarum L.) extract.
หน่วยงาน คณะการแพทย์บูรณาการ
หัวหน้าโครงการ ผศ.มนสิชา ขวัญเอกพันธุ์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.วรเชษฐ์ ขอบใจ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ ชานอ้อย, ชะลอวัย, เซรั่ม, เครื่องสำอาง
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล ปัจจุบันกระแสรักสุขภาพและความงามยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) โดยพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและชะลอวัยมีแนวโน้มเติบโตและน่าจับตามองในอนาคต (อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มปี 62, ม.ป.ป.) และจากข้อมูลการตลาดเครื่องสำอางโลก คาดการว่า ในปี ค.ศ. 2020 ตลาดเครื่องสำอางเติบโต 3.6% ที่มูลค่า 335.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญอย่างมากกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากสารธรรมชาติกว่าร้อยละ 42 (คลังข้อมูลอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและเวชสำอาง, 2560.) วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการผลิตทางการเกษตรและแปรรูปผักผลไม้มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามกำลังการผลิตในทุก ๆ ปี กลายเป็นขยะหรืออาหารสัตว์หรือทำเป็นปุ๋ยเพื่อให้เกิดประโยชน์ซึ่งมีมูลค่าไม่สูงมากนัก อ้อยเป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทรายรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศบราซิล ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยในเขตพื้นที่สำรวจรวม 47 จังหวัด (กลุ่มวิชาการและสารสนเทศอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย, 2560) จังหวัดที่ปลูกอ้อยมากที่สุดคือ กาญจนบุรี นครสวรรค์ อุดรธานี นครราชสีมา ลพบุรี และขอนแก่น ตามลาดับ (กลุ่มวิชาการเกษตรและสารสนเทศ, 2558) ซึ่งทำให้พบวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมน้ำตาลจำนวนมาก ชานอ้อย (Sugarcane Bagasse) เศษเหลือของลำต้นอ้อยมีลักษณะเป็นเส้นใยที่หีบเอาน้ำอ้อยออกจากท่อนอ้อยแล้ว เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่พบได้มากในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล ซึ่งพบว่าสารสกัดไดคลอโรมีนจากอ้อยมีฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชั่นที่ดีและยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส (พรรณพิไล ชาญชัยศักดิ์, 2550) สารสกัดเอธานอลจากอ้อยพบสารกลุ่ม Flavonoids, Terpenoids, Coumarins และ Protein (Devika & Parameswari, 2017) นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดเมธานอลจากอ้อยมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Staphylococcus aureus ที่มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสในการยับยั้งอยู่ในช่วง 8.67 - 24.00 มิลลิเมตร (Williams I.O., et.al., 2016) ดังนั้นคณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่าควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มชะลอวัยที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากชานอ้อยต้นจำหน่ายในเชิงพาณิชย์อันเป็นการเพิ่มขีดสามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด อีกทั้งยังเป็นการวิจัยเพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็น Thailand 4.0 ภายใต้ "BCG Economy" โมเดลเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ 1) ทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากชานอ้อย 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มชะลอวัยมีส่วนผสมของสารสกัดจากชานอ้อย 3) ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์เซรั่มชะลอวัยมีส่วนผสมของสารสกัดจากชานอ้อย 4) เพื่อผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เซรั่มชะลอวัยมีส่วนผสมของสารสกัดจากชานอ้อยจำหน่ายในเชิงพาณิชย์