ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทุ่งหลวงรังสิตในการสร้างแนวทางยกระดับผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างอาชีพของชุมชนพื้นที่ฝั่งตะวันออกจังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.รัฐ ชมภูพาน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Rath Chombhuphan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0818781XXX
  • E-Mail Addreshut_1978@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านการฝึกอบรม, ด้านอาชีวศึกษา ด้านการศึกษาเพื่ออาชีพ ด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์,ด้านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ, ด้านงานวิจัยเชิงคุณภาพ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00079
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทุ่งหลวงรังสิตในการสร้างแนวทางยกระดับผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างอาชีพของชุมชนพื้นที่ฝั่งตะวันออกจังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.กฤติน ชุมแก้ว
2. ผศ.จุฬาภรณ์ ศรีเมืองไหม
3. ผศ.ไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์