ข้อมูลงานวิจัย การอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวหอมพื้นเมืองจังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Sompong Sansenya
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0905648XXX
  • E-Mail Addressompong_biochem@yahoo.co.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญด้าน เอนไซม์วิทยา, วิศวกรรมของ DNA และโปรตีน
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00218
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวหอมพื้นเมืองจังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The conservation of PathumThani Local fragrant rice
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ ผศ.เนตรนภิส แก้วช่วย
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
2. ผศ.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์