ข้อมูลงานวิจัย โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะช่างบำรุงรักษารถบำรุงทาง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พร้อมศักดิ์ อภิรติกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Promsak Apiratikul
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0954767XXX
  • E-Mail Addrespromsaka@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมไฟฟ้า
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00065
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะช่างบำรุงรักษารถบำรุงทาง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of Competency-Based Training Course for Rail Maintenance Vehicle Technician
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.พร้อมศักดิ์ อภิรติกุล
2. ผศ.กุณฑล ทองศรี
3. ผศ.ปัณณธร ศลิษฏ์ธนวัฒน์
4. ผศ.พินิจ จิตจริง
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์