ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ไฉน น้อยแสง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Chanai Noisaeng
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
  • โทรศัพท์0813427XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00018
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา
2. ผศ.กฤติน ชุมแก้ว
3. ผศ.พัฒน์นรี จันทราภิรมย์
4. ผศ.กิตติมา บุญยศ
5. ผศ.ดุสิต บุหลัน
6. ผศ.ณัฐชรัฐ แพกุล
7. ผศ.อุจิตชญา จิตรวิมล
8. ผศ.อรุณวรรณ อรรถธรรม
9. ผศ.วราภรณ์ บันเล็งลอย
10. ผศ.ณัฐพงษ์ ปัญญาธิคุณ
11. ผศ.กุลยา สาริชีวิน
12. ผศ.สมพิศ ตันตวรนาท
13. ผศ.กุลชาติ จุลเพ็ญ
14. ผศ.ณกันต์วลัย วิศิฏศรี
15. ผศ.สุจยา ฤทธิศร
16. ผศ.ไพฑูรย์ รักเหลือ
17. ผศ.บุญฤทธิ์ คุ้มเขต
18. ผศ.นรกม
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์