ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาชุดความรู้และชุดประสบการณ์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรไผ่ จังหวัดปราจีนบุรีสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน

ข้อมูลส่วนตัว
    • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ไฉน น้อยแสง
    • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Chanai Noisaeng
    • ตำแหน่งทางวิชาการ-
    • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
    • คณะ/หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
    • โทรศัพท์0813427XXX
    • E-Mail Addres
    • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
    อัพเดทล่าสุด
    07 ก.ค. 2565
    00061
    จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาชุดความรู้และชุดประสบการณ์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรไผ่ จังหวัดปราจีนบุรีสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Knowledge and experience package development of Bamboo Resource in Prachin Buri for sustainable management.
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
หัวหน้าโครงการ ผศ.วารุณี อริยวิริยะนันท์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.กัญญาณัฐ เปลวเฟื่อง
2. ผศ.สุนีย์ หทัยวสีวงศ์
3. ผศ.อารณี โชติโก
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์