ข้อมูลนักวิจัย บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Boontarika Thongdonphum
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • โทรศัพท์0871157XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการประเมินสถานภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00352
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียที่สามารถผลิตเม็ดสี เพื่อการผลิตสีจากธรรมชาติสำหรับทดแทนการใช้สีผสมอาหารสังเคราะห์ หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การพัฒนาการใช้หนอนแมลงวันลายทดแทนปลาป่นในอาหารปลาคาร์ฟ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : การคัดเลือกพันธุ์ผำที่มีปริมาณโปรตีนสูงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นโปรตีนทางเลือกจากพืชด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : ผลของแหนแดงต่อการเจริญเติบโต คุณค่าทางโภชนาการ และต้นทุนการผลิตปลานิลในระบบน้ำหมุนเวียน ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : รูปแบบการเพาะเลี้ยงที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และคุณค่าทางโภชนาการของผำ (Wolffia sp.) ผู้ร่วมวิจัย 6. 2566 : การรวบรวม พัฒนา และคัดเลือกพันธุ์ผำที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย 7. 2565 : ศึกษาฤทธิ์ทางยาของสารสกัดจากใบบัวสายในการยับยั้งเชื้อก่อโรคในสัตว์น้ำ หัวหน้าโครงการ 8. 2565 : แพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ (แผนย่อยภายใต้ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์) หัวหน้าโครงการ 9. 2564 : โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการปรับเปลี่ยนบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ(UniversityTransformationforNational Projects) กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล" หัวหน้าโครงการ 10. 2564 : ผลของสภาวะการทำแห้งต่อคุณภาพของไข่ผำอบแห้ง ที่ปรึกษา 11. 2564 : การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ปลายอที่ผลิตจากเนื้อปลาต่างชนิดกัน ผู้ร่วมวิจัย 12. 2563 : โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ (Talent Resource Management) กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หัวหน้าโครงการ 13. 2563 : โครงการศึกษาวิจัยแผนการขับเคลื่อนและปฎิรูประบบการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาบุคลากรวัยเรียนและวัยทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและธุรกิจอย่างฉับพลัน ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี หัวหน้าโครงการ 14. 2563 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Micro/Nano bubbles ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Chlorella เพื่อประโยชน์ด้านการผลิตอาหารสัตว์น้ำ หัวหน้าโครงการ 15. 2563 : ประสิทธิภาพของ Bacillus spp. ในการควบคุมเชื้อ Vibrio sp. Aeromonas hydrophila และ Streptococcus sp. ผู้ร่วมวิจัย 16. 2562 : ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามในระบบน้ำหมุนเวียน ผู้ร่วมวิจัย 17. 2562 : ประสิทธิภาพของ Bacillus spp. ในการควบคุมเชื้อ Vibrio sp ผู้ร่วมวิจัย 18. 2562 : การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมในระบบน้ำหมุนเวียน ผู้ร่วมวิจัย 19. 2562 : ผลของการใช้เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิลต่อคุณภาพผลผลิตของกุ้งขาว หัวหน้าโครงการ 20. 2562 : การพัฒนาการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในระบบน้ำหมุนเวียน ผู้ร่วมวิจัย 21. 2562 : การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila ก่อโรคในปลานิล โดยเทคนิค Loop-mediated Isothermal Amplification หัวหน้าโครงการ 22. 2561 : โครงการวิจัยผลของการเสริมใบมะรุมต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพเนื้อของปลานิลแดง ผู้ร่วมวิจัย 23. 2561 : โครงการวิจัยการประเมินสถานภาพแหล่งน้ำโดยใช้มวลชีวภาพแพลงก์ตอนพืช : กรณีศึกษาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 24. 2560 : ผลของการใช้โพรไบโอติก (Bacillus lichenifermis) ในการเลี้ยงปลานิล ผู้ร่วมวิจัย 25. 2560 : การประเมินการสะสมของตะกอนบริเวณพื้นที่เลี้ยงปลาในกระชัง :กรณีศึกษาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ 13 อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 26. 2560 : ผลของการใช้ใบฝรั่งผสมอาหารวัตถุดิบโปรตีนทดแทนจากแปลงเกษตรปลอดสารพิษต่อคุณภาพผลผลิตของปลานิล หัวหน้าโครงการ